Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego
w Czeskim Cieszynie
Kalendarz
červenec2024
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Oznámení o porušení práva Evropské unie

16.12.2021

Oznámení o porušení práva Evropské unie

Ke dni 17. prosince 2021 zřídilo Ministerstvo spravedlnosti externí oznamovací systém (EOS) a na Pedagogickém centru pro polské národnostní školství Český Těšín byl zřízen vnitřní oznamovací systém (VOS).

Tento systém slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Volba mezi VOS a EOS pro podání oznámení je na úvaze oznamovatele.

V této souvislosti je na Pedagogickém centru pro polské národnostní školství Český Těšín určena tzv. pověřená osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byla určena Mgr. Marta Kmeť, tel: 558 746 267, zástupce v době jeho/její nepřítomnosti Ing. Marcela Siemińská, tel: 558 746 267.

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která je ve služebním či pracovním poměru vůči Pedagogickému centru pro polské národnostní školství Český Těšín, a dále osoba samostatně výdělečně činná, dobrovolník, stážista, uchazeč o zaměstnání a další osoby, které se pohybují v pracovním prostředí Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání podávané prostřednictvím VOS Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín  týkat:

 

 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany osobních údajů;
 • ochrana soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie;
 • ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory;
 • předcházení praní peněz a financování terorismu.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání podávané prostřednictvím EOS Ministerstva spravedlnosti týkat:

 

finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Informace, které nelze oznamovat:

 • informace bezprostředně ohrožující podstatný bezpečnostní zájem České republiky
 • utajované informace
 • skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení

Oznamovatel je oprávněn oznámit určité typy „citlivých informací“, aniž by tím porušil svou právní povinnost. To se týká informací, na něž se vztahuje smluvní povinnost mlčenlivosti, povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení od oznamovatele, který musí sdělit svou totožnost, může přijmout pouze příslušná osoba a to

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě;

b) ústně – osobně.

Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě je zřízena speciální schránka pro příjem oznámení označená jako „Oznámení o porušení práva Unie“, která je umístěna v podatelně  Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín. Oznámení je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pctesin.cz

 

Pověřená osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení.


Směrnice


O nás

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně bylo zřízeno MŠMT ČR s cílem zajištění potřeb škol s polským jazykem vyučovacím v České republice a také s cílem dalšího růstu pedagogických pracovníků těchto zařízení. PC je instituce v oblasti vzdělávání, celoživotního učení a aktivní evropské spolupráce, otevřená inovacím a zároveň vycházející z identity a specifiky Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

Činnost:

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • podpora menšinového školství
 • vydávání metodických pomůcek - Jutrzenka a Ogniwo
 • soutěže pro žáky a studenty
 • celoživotní vzdělávání
 • přeshraniční spolupráce
 • evropská spolupráce
 • pedagogická knihovna